Σελίδες

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Mandala 2


Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα από αυτήν την καταπληκτική σχεδιάστρια:http://crafts.tutsplus.com/articles/make-a-crochet-mandala-for-your-home--craft-2744
μέχρι το βήμα 15 
Until step 15, please follow the step-by-step intructions from this amazing designer:http://crafts.tutsplus.com/articles/make-a-crochet-mandala-for-your-home--craft-2744
Το Μάνταλα τελειώνει με μια σειρά από 100 ποδ. στον προ τελευταίο γύρο και τέλος πλέκει *(2ποδ.+5αλ.,πηδάει 2στιλάκια)* και επαναλαμβάνει για 24 φορές
This mandala ands working *2 dc, chain 5, sk 2 sts*, and repeat ** around.
Γύρος 1ος:  Πλέκω με πράσινο χρώμα, 100ποδ. πατώντας σε κάθε αρ.γ. στα πίσω στιλάκια της ροζ σειράς
Round 1:With green yarn, work one dc  in each st around, in the back loops of the pink round, 100dc in total
 πίσω και μπροστινή πλευρά
back and front sides.

  2ος Γύρος: 1ποδ. σε κάθε στιλάκι του πρώτου γύρου, σύνολο 100ποδ.
Round 2:one dc in each st around, 100dc in total.
 
 3ος Γύρος: Με ροζ χρώμα πλέκω ένα αρ.γ. στο στιλάκι που βρίσκεται πίσω ακριβώς από ένα πικό, 1αρ στις δύο θηλιές πίσω από το πικό, 
Round 3: With pink yarn, work 1sc in the st on back of the pikot, 1sc in the 2 back loops of the pikot.
*(4αλ., πηδάω 4 στιλάκια, 1αρ.γ. στις δύο θηλιές πίσω από το πικό,    
*( 4ch,skip 4 sts, 1sc in the 2 back loops of the piko,
 1αρ.γ.στο 5το στιλάκι.)* επαναλαμβάνουμε από **  
 1sc into 5th sts)*, rep **                                            


4ος Γύρος:  Σε κάθε διάστημα των 4αλ., πλέκουμε *(4ποδ.+1μισό ποδ. μέσα στο πικό)* επαναλαμβάνουμε από **
Round 4:   In each 4ch-space work *(4dc, 1hdc in the piko)*, rep **


5ος Γύρος: Με κόκκινο χρώμα πλέκουμε αρ.γ.σε κάθε στιλάκι και κάνουμε από μία αύξηση στο μισό ποδ. του 4ου γύρου. Σύνολο 150 αρ.γ
Round 5:  With red yarn work, 1sc in each st around and make one inc in the hdc of 4th round. 150sc in total.

6ος Γύρος: Με το πράσινο νήμα επαναλαμβάνουμε τον 5ο γύρο
Round 6: With green yarn rep 5th round.
 7ος Γύρος: Με ροζ χρώμα πλέκουμε ποδ. σε κάθε στιλάκι του 6ου γύρου και κάνουμε από μία αύξηση σε κάθε 15ο στιλάκι*( 15ποδ.+1ποδ)* επαναλαμβάνουμε από** Σύνολο 160ποδ.
Round 7: With pink yarn work, 1dc in each st around and make one inc into each 15th st *(15dc+1dc)*, rep **, 160dc in total.
8ος Γύρος: *(1ποδ.+ 1ποδ+6αλ.πηδάμε 3αρ.γ.)*επαναλαμβάνουμε **
Round 8: *(1dc+1dc+6ch, skip 3sc)*rep **
  Σύνολο 32 διαστήματα των 6αλ.
32 6ch-spaces in total.
 9ος Γύρος: 4αρ.γ. στο διάστημα των 6αλ,
Round 9: *4sc in next 6ch-space,
 πλέκουμε 1πικό
work 1pikot stitch.


 και κλείνουμε το διάστημα με άλλα 4αρ.γ..*(4αρ.γ.+1πικό+4αρ.γ.)*επαναλαμβάνουμε από**
 Σύνολο 32 διαστήματα.
and another 4sc* for one space, rep ** 32 spaces in total.
10ος Γύρος: Με το πράσινο νήμα πλέκουμε 160ποδ. στα στιλάκια του 9ου γύρου
Round 10: With green yarn work one dc in each st around, 160dc in total.


 11ος Γύρος: Πλέκουμε *(5ποδ. +1αργ. ανάμεσα στα 2ποδ. του 10ου γύρου)*επαναλαμβάνουμε από**
Round 11: Work *5dc+1sc between the 2dc of the 10th round*, rep ** around
 Σύνολο 160ποδ. +32αρ.γ.=192στιλάκια
160dc+32sc=192dcs in total
μπροστά και πίσω μέρος του πλεκτού
back and front side of mandala.
12ος Γύρος: Με κόκκινο νήμα πλέκουμε *1αρ.γ. μέσα στο πικό, 3ποδ. δεξιά από το αρ.γ. που είχαμε πλέξει στον 11ο γύρο,1αλ. και 3ποδ. αριστερά από το αρ.γ. του 10ου γύρου*
Round 12: With red yarn, work *1sc into pikot, 3dc at the right of the sc of 11th round,1ch and 3dc, at the left*.

επαναλαμβάνουμε από **
rep**
 Σύνολο: 32 διαστήματα με το κόκκινο νήμα
32spaces in total with red yarn
 13ος Γύρος: Με το σομόν νήμα πλέκουμε αρ.γ. σε κάθε στιλάκι του 12ου γύρου και 1πικό σε κάθε αλ.
Round 13: with deep pink yarn work one sc in each st of the 12th round and 1pikot in each ch.

 Αυτά είναι τα πραγματικά χρώματα του mandala
These are the actual colors of the mandala
 Η διάμετρος του mandala είναι 45cm ή 18 ίντσες
 Τhe diameter of the mandala is 45cm or 18 inches


Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Mandala ... my first one!

Τα βίντεο περιγράφουν το μισό μάνταλα (μέχρι τα πορτοκαλί τρίγωνα. Από το σημείο αυτό και μετά το έπλεξα όπως μου άρεσε με δικές μου οδηγίες)
These videos describe the first half of the mandala(till the orange triangle. After this point I crochet it as I prefered by my own instructions)Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Big Flower!!!


 Πλέκουμε 8αλ.
ch 8...
..και κλείνουμε σε κύκλο.
...and join with sl st in first ch to form a ring.
1ος Γύρος: 1αλ. και στη συνέχεια 15αρ.γ. μέσα στον κύκλο, κλείνουμε με β.γ. στο πρώτο αλ.
Round 1: ch1 and work 15sc into the ring. Join with sl st in first ch.
2ος Γύρος: αλλαγή χρώματος, πλέκουμε *(5αλ. πηδάμε 2στιλ. και κλείνουμε με αρ.γ. στο 4ο στιλ.)*x4 φορές,
 Round 2: Change to pink yarn, and work *ch 5, skip 2 sts and join with sc in next st*, rep ** 4 times
 σύνολο, 5 διαστήματα από 5αλ. το κάθε ένα.
(5 5-ch  spaces in total.)
3ος Γύρος: 1ο  πέταλο: *(1αρ.γ.+1μισό ποδ.+4ποδ.+1μισό ποδ.+1αρ.γ.)*x4 φορές,
Round 3: 1rst petal: *1 sc, 1hdc, 4dcs, 1hdc, 1sc*, rep ** 4 times
 σύνολο, 5 πέταλα.
(5 petals in total.)
4ος Γύρος: *(από την πίσω πλευρά του πλεκτού, βουτάμε το βελονάκι ανάμεσα σε δύο πέταλα, παίρνουμε νήμα, το φέρνουμε μπροστά με αρ. γ. Πλέκουμε 8αλ. και κλείνουμε με αρ.γ. βουτώντας πάλι το βελονάκι ανάμεσα στα επόμενα δύο πέταλα)*x4 φορές
Round 4: *turn to the back side and sc between two petals. Ch 8 and join with sc in the st between the next two petals*, repeat ** 4 times.
 σύνολο 5 διαστήματα από 8αλ. το κάθε ένα.
(5 5-ch spaces, in total.)
 5ος Γύρος: 2ρο πέταλο: από την μπροστινή πλευρά του πλεκτού *(2μισά ποδ.+6ποδ.+2μισά ποδ.)*x4 φορές,
Round 5: 2nd petal: facing the right side now, *2hdc, 6dcs, 2hdcs*, rep ** 4 times.
 σύνολο 5 πέταλα.
(5 petals in total.)
 6ος Γύρος: αλλαγή χρώματος και από την πίσω πλευρά του πλεκτού, πλέκουμε 5 διαστήματα από 10αλ. το κάθε ένα.
Round 6: change color and turn again to the back side, make 5 10-ch spaces.


7ος Γύρος: σε κάθε διάστημα, πλέκουμε από 13αρ.γ. 
Round 7: 13 sc into each space.


 8ος Γύρος: 3ο πέταλο: στο 1ο διάστημα πλέκουμε *(3αλ. πηδάμε 1 στιλάκι και ενώνουμε με αρ.γ.στο 3ο στιλ.)*x5 φορές
Round 8: 3rd petal: *ch 3, skip 1 st, join with sl st in the next st*, rep ** 5 times in each petal.
σύνολο, 6 διαστήματα από 3αλ.
(6 3-ch spaces in total.) 
Πίσω πλευρά του πλεκτού: πλέκουμε 2β.γ.στα δύο πρώτα αλ. του πρώτου διαστήματος(όπως το κοιτάμε) και φέρνουμε έτσι το νήμα στο κέντρο του 1ου διαστήματος,
Back side: sl st in the next 2 sts bringind the yarn at the center of the space,

 και πλέκουμε συνολικά 5 διαστήματα από 3αλ.
and make 5 3-ch spaces in total.

Φέρνουμε πάλι το πλεκτό από μπροστά και πλέκουμε 2β.γ. στο πρώτο διάστημα, όπως το κοιτάμε και πλέκουμε 4 διαστήματα
Right side: 2 sl sts in the first space and make 4 spaces, like the last step.
Επαναλαμβάνουμε αφαιρώντας κι από ένα διάστημα μέχρι να τελειώσει το πέταλο
Repeat likewise in the next rounds, everytime with one space less until the petal is over,
 και κόβουμε το νήμα.
and cut the yarn.
 Ξεκινάμε με νέο νήμα το 2ρο πέταλο, στη συνέχεια το 3ο, 4ο, 5ο...
Make the rest of the petals, starting again, with new yarn.
 και έτοιμο!
and done!


Το είδα εδώ: http://mizrah.ru/post317588045/ και μου άρεσε πολύ, αλλά επειδή οι οδηγίες είναι στα Ρώσικα και επειδή οι φωτο δεν είναι καθαρές, θεώρησα σωστό να προσπαθήσω να το πλέξω...αν τα κατάφερα, περιμένω τα σχόλιά σας!