Σελίδες

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Mandala 2


Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα από αυτήν την καταπληκτική σχεδιάστρια:http://crafts.tutsplus.com/articles/make-a-crochet-mandala-for-your-home--craft-2744
μέχρι το βήμα 15 
Until step 15, please follow the step-by-step intructions from this amazing designer:http://crafts.tutsplus.com/articles/make-a-crochet-mandala-for-your-home--craft-2744
Το Μάνταλα τελειώνει με μια σειρά από 100 ποδ. στον προ τελευταίο γύρο και τέλος πλέκει *(2ποδ.+5αλ.,πηδάει 2στιλάκια)* και επαναλαμβάνει για 24 φορές
This mandala ands working *2 dc, chain 5, sk 2 sts*, and repeat ** around.
Γύρος 1ος:  Πλέκω με πράσινο χρώμα, 100ποδ. πατώντας σε κάθε αρ.γ. στα πίσω στιλάκια της ροζ σειράς
Round 1:With green yarn, work one dc  in each st around, in the back loops of the pink round, 100dc in total
 πίσω και μπροστινή πλευρά
back and front sides.

  2ος Γύρος: 1ποδ. σε κάθε στιλάκι του πρώτου γύρου, σύνολο 100ποδ.
Round 2:one dc in each st around, 100dc in total.
 
 3ος Γύρος: Με ροζ χρώμα πλέκω ένα αρ.γ. στο στιλάκι που βρίσκεται πίσω ακριβώς από ένα πικό, 1αρ στις δύο θηλιές πίσω από το πικό, 
Round 3: With pink yarn, work 1sc in the st on back of the pikot, 1sc in the 2 back loops of the pikot.
*(4αλ., πηδάω 4 στιλάκια, 1αρ.γ. στις δύο θηλιές πίσω από το πικό,    
*( 4ch,skip 4 sts, 1sc in the 2 back loops of the piko,
 1αρ.γ.στο 5το στιλάκι.)* επαναλαμβάνουμε από **  
 1sc into 5th sts)*, rep **                                            


4ος Γύρος:  Σε κάθε διάστημα των 4αλ., πλέκουμε *(4ποδ.+1μισό ποδ. μέσα στο πικό)* επαναλαμβάνουμε από **
Round 4:   In each 4ch-space work *(4dc, 1hdc in the piko)*, rep **


5ος Γύρος: Με κόκκινο χρώμα πλέκουμε αρ.γ.σε κάθε στιλάκι και κάνουμε από μία αύξηση στο μισό ποδ. του 4ου γύρου. Σύνολο 150 αρ.γ
Round 5:  With red yarn work, 1sc in each st around and make one inc in the hdc of 4th round. 150sc in total.

6ος Γύρος: Με το πράσινο νήμα επαναλαμβάνουμε τον 5ο γύρο
Round 6: With green yarn rep 5th round.
 7ος Γύρος: Με ροζ χρώμα πλέκουμε ποδ. σε κάθε στιλάκι του 6ου γύρου και κάνουμε από μία αύξηση σε κάθε 15ο στιλάκι*( 15ποδ.+1ποδ)* επαναλαμβάνουμε από** Σύνολο 160ποδ.
Round 7: With pink yarn work, 1dc in each st around and make one inc into each 15th st *(15dc+1dc)*, rep **, 160dc in total.
8ος Γύρος: *(1ποδ.+ 1ποδ+6αλ.πηδάμε 3αρ.γ.)*επαναλαμβάνουμε **
Round 8: *(1dc+1dc+6ch, skip 3sc)*rep **
  Σύνολο 32 διαστήματα των 6αλ.
32 6ch-spaces in total.
 9ος Γύρος: 4αρ.γ. στο διάστημα των 6αλ,
Round 9: *4sc in next 6ch-space,
 πλέκουμε 1πικό
work 1pikot stitch.


 και κλείνουμε το διάστημα με άλλα 4αρ.γ..*(4αρ.γ.+1πικό+4αρ.γ.)*επαναλαμβάνουμε από**
 Σύνολο 32 διαστήματα.
and another 4sc* for one space, rep ** 32 spaces in total.
10ος Γύρος: Με το πράσινο νήμα πλέκουμε 160ποδ. στα στιλάκια του 9ου γύρου
Round 10: With green yarn work one dc in each st around, 160dc in total.


 11ος Γύρος: Πλέκουμε *(5ποδ. +1αργ. ανάμεσα στα 2ποδ. του 10ου γύρου)*επαναλαμβάνουμε από**
Round 11: Work *5dc+1sc between the 2dc of the 10th round*, rep ** around
 Σύνολο 160ποδ. +32αρ.γ.=192στιλάκια
160dc+32sc=192dcs in total
μπροστά και πίσω μέρος του πλεκτού
back and front side of mandala.
12ος Γύρος: Με κόκκινο νήμα πλέκουμε *1αρ.γ. μέσα στο πικό, 3ποδ. δεξιά από το αρ.γ. που είχαμε πλέξει στον 11ο γύρο,1αλ. και 3ποδ. αριστερά από το αρ.γ. του 10ου γύρου*
Round 12: With red yarn, work *1sc into pikot, 3dc at the right of the sc of 11th round,1ch and 3dc, at the left*.

επαναλαμβάνουμε από **
rep**
 Σύνολο: 32 διαστήματα με το κόκκινο νήμα
32spaces in total with red yarn
 13ος Γύρος: Με το σομόν νήμα πλέκουμε αρ.γ. σε κάθε στιλάκι του 12ου γύρου και 1πικό σε κάθε αλ.
Round 13: with deep pink yarn work one sc in each st of the 12th round and 1pikot in each ch.

 Αυτά είναι τα πραγματικά χρώματα του mandala
These are the actual colors of the mandala
 Η διάμετρος του mandala είναι 45cm ή 18 ίντσες
 Τhe diameter of the mandala is 45cm or 18 inches


5 σχόλια: