Σελίδες

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Κοτοπουλάκι φίνο! Cute chick! Free pattern!Οι οδηγίες αφορούν το κίτρινο κοτοπουλάκι, είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα και σ' αυτό που διαφέρουν είναι στις ουρίτσες και στα χρώματα.
Βελονάκι Νο 3.5 και νήμα που πλέκεται κατά προτίμηση με 4 Νο για να γίνει σφιχτό και σταθερό.
The pattern below is for the all yellow chick. All the others are the same as this one, except their tails and of course their colors.
I used a 3.5mm crochet hook to work with yarn that is preferably crocheted with 4mm crochet hook. This way my chick came out firm and sturdy.
Θα πλέξουμε:
We will need:
μαγικό κύκλο ή δαχτυλίδι (μ.κ ή μ.δ.)
 magic circle or magic ring (m.c. or m.r.)
 αλυσιδάκια (αλ.) 
chain (ch)
 βουβά γαϊτανάκια (β.γ.) 
slip stich (sl st)
άρριχτα γαϊτανάκια (α.γ.) 
single crochet (sc)
μισά ποδαράκια (μ.π.) 
half  double crochet (hdc)
ποδαράκι (ποδ.) 
double crochet (dc)
πικό
 (picot)
 Top Half:
Πώς κάνουμε το μαγικό δαχτυλίδι:
How to make a magic ring:
Βήμα 1ο: 6 α.γ. στο μ.δ. 
Step 1: 6 sc in the m.r.
Βήμα 2ο: 2 α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 12 α.γ.
Step 2: 2 sc in each st, 12 sc in total.
Βήμα 3:1 α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 12α.γ.
Step 3: 1sc in each st, 12sc in total.
Φέρνουμε το νήμα που περίσσεψε από το μ.δ. μπροστά για να σημαδέψουμε την αρχή του γύρου και κάνουμε το ίδιο σε κάθε βήμα.
Bring the tail from the m.r. where your next round will begin to mark it. Do the same in every round.
Βήμα 4: (1 α.γ. στον πρώτο πόντο + 2α.γ. στον δεύτερο πόντο) x 5 φορές, σύνολο 18α.γ.
Step 4: (1 sc in the first st+ 2sc in the next st ) x 5 times, 18 sc in total.
Βήμα 5: 1 α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 18α.γ.
Step 5: 1sc in each st, 18sc in total.
Βήμα 6: (1α.γ. στον πρώτο πόντο + 1α.γ. στον δεύτερο πόντο + 2α.γ. στον τρίτο πόντο) x 5 φορές, σύνολο 24α.γ.
Step 6: (1sc in the first st + 1sc in the second st + 2sc in the third st ) x 5 times, total 24 sc. 
 Βήμα 7: 1 α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 24α.γ.
Step 7: 1sc in each st, 24sc in total.
Βήμα 8: (1α.γ. +1α.γ.+1α.γ.+1α.γ.) x 5 φορές, σύνολο 30 α.γ.
Step 8: (2sc+1sc+1sc+1sc) x 5 times, 30sc in total.
Βήμα 9 - 11: 1 α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 30α.γ.
Step 9 - 11: 1sc in each st, 30sc in total.
Σ' αυτό το σημείο μπορούμε να συνεχίσουμε με δύο τρόπους, ο ένας είναι να προσθέσουμε αλυσιδάκια και να κάνουμε το κάτω μέρος από το κοτοπουλάκι.
At this point, you can continue with two different ways. Either by doing a chain and continue with a new round for the bottom.
 Συγκεκριμένα: πλέκουμε 4α.γ. στον επόμενο γύρο
More specifically, sc in the next 4 sts of the next round
 και στη συνέχεια 26αλ. 
and then ch 26
ενώνουμε το τελευταίο αλ. με το πρώτο α.γ. και συνεχίζουμε πλέκοντας 26α.γ. στα αντίστοιχα αλ.+ 4α.γ. σύνολο 30 αγ. και μειώνουμε σταδιακά τους πόντους μέχρι να το κλείσουμε.
Join the ch with the 1rst sc and sc in each st of the ch. So now you should have 26 sc + 4 sc = 30sc in total.
Εγώ επέλεξα να τα πλέξω χωριστά:
I chose to chochet them separately and join them at the end:
Το κάτω μισό:
Bottom half:
Βήμα 1: μ.δ. + 6α.αγ.
Step 1:m.r. + 6 sc
Βήμα 2: 2α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 12 α.γ.
Step 2: 2sc in each st, 12sc in total.
Βήμα 3: (1α.γ.+2α.γ.)x 5 φορές, σύνολο18α.γ.
Step 3: (1sc + 2sc)x 5 times, 18sc in total.
Βήμα 4: (1α.γ. + 1 α.γ. + 2α.γ.)x 5 φορές, σύνολο 24α.γ.
Step 4: (1sc + 1sc + 2 sc) x 5 times, 24 sc in total.
Βήμα 5: 1α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 24α.γ.
Step 5: 1sc in the each st, 24 sc in total.
Βήμα 6: (1α.γ. + 1α.γ. + 1α.γ. + 2α.γ.)x 5 φορές, σύνολο 30 α.γ.
Step 6: (1sc + 1sc+1sc + 2sc)x 5 times, 30 sc
in total.
Βήμα 7-9: 1 α.γ. σε κάθε πόντο, σύνολο 30α.γ.
Step 7-9:  1sc in each st, 30sc in total..
Ενώνουμε τον τελευταίο πόντο του επάνω και του κάτω μέρους με β.γ.(sl. st). Συνεχίζουμε με β. γ. πλέκοντας τα εξωτερικά στυλάκια (f. loop) στους επόμενους 4 πόντους.
Join the last sc of the top half with the bottom half with a ss. Do the same for the next 3 sc of both halves, by joining only the front loop of each st.

Το λειρί:
Βρίσκουμε το κέντρο διπλώνοντάς το για να πλέξουμε το λειρί,
Crest:
Fold in half the top half to find where to start your crest.
τσεκάρουμε το σημείο που θα ξεκινήσει και κάνουμε 1 α.γ. (sc) στον 4ο γύρο,+ 3αλ.(ch) + 1 α.γ.(sc) στον 2ο γύρο + 3αλ.(ch), περνάμε τον 1ο γύρο και 1α.γ.(sc) στο 2ο γύρο + 3αλ.(ch) + 1α.γ.(sc) στον 4ο γύρο. (Δείτε τις φωτο)
Start by doing 1 sc in the 4th round, ch 3, 1 sc in the 2nd round, ch 3, skip the 1rst round and continuing downwards, do 1sc in the 2nd round, ch 3, 1sc in the 4th round (see photos below)
Γυρίζουμε, (1α.γ + 2ποδ. + 1α.γ.)x 2 φορές και κρύβουμε το νήμα.
Turn, (1sc + 2dc + 1sc) in each 3-ch space, cut the yarn and hide the tail.
 Η μύτη:
2 α.γ. στον 6ο γύρο κάτω από το λειρί +  
Beak:
2sc in the 6th round 
 2 αλ.(ch)
ch2
 βουτάμε το βελονάκι στα 2 στιλάκια από τα α.γ.( sc)
Insert the hook into the 2 loops of the sc
και κάνουμε πικό (picot) + 1α.γ.(sc) στο παρακάτω πόντο στον 7ο γύρο. 
Yarn over (yo) and draw the yarn through the stitch and through the loop on the hook. Then 1sc in the next st of round 7, cut the yarn and hide the tail.
 Οι φτερούγες:
Προχωράμε στον 10ο γύρο και πλέκουμε για την κάθε φτερούγα: 1α.γ. + 3αλ. πηδάμε 1 πόντο + 1α.γ. + 3αλ. πηδάμε 1 πόντο + 1α.γ. όπως πλέξαμε και για το λειρί, αλλά εδώ σε κάθε διάστημα θα πλέξουμε, 1α.γ.+2μ.ποδ+1α.γ. Ανάμεσα στις δύο φτερούγες μεσολαβούν 10 πόντοι, από μπροστά.
Wings:
The wings are made in the 10th round of top half. For each wing:
1sc + ch3, skip 1 st + 1sc + ch3, skip 1 st +1sc just like the crest. This time though, turn and make 1sc + 2hdc + 1sc in each 3-ch space. Each wing should be 10 st apart from the other,as we look it from the front.
Η ουρά:
Tail:
Βήμα 1: κεντρική αλυσίδα(κ.α.)  16αλ.(φωτο 1)
Step 1: 16 ch (photo 1) -central chain (cc)-
Βήμα 2: Πηδάμε τον πρώτο πόντο από το βελονάκι, 1β.γ. στα επόμενα 5 αλ. = 1ο φτερό
Step 2: Skip the first st from the hook, ss in the next 5 st = 1rst feather
Βήμα 3: 6αλ.(φωτο 2), πηδάμε τον πρώτο πόντο από το βελονάκι, 1 β.γ. στα επόμενα 5 αλ. και επιστρέφουμε στην κ.α. = 2ο φτερό 
Step 3: ch6, skip the first st from the hook, ss in the next 5 sts, returning to the cc = 2nd feather
Βήμα 4: Επαναλαμβάνουμε σε κάθε στυλάκι της κ.α, προσθέτοντας από 1αλ. στο 3ο, 5ο, 7ο, 9ο,10ο
Step 4: Do the same to the rest of the cc's st, increasing the chain by one at the 3rd, the 5th, the 7th, the 9th and the 10th st.
Βήμα 5: Πλέκουμε όπως στη φωτο 2 και 3 ξεκινώντας αντίθετα δηλαδή από το 10ο φτερό μέχρι το 2ο
Step 5: For the other half of the tail, do the same as above, but this time vice versa.
Βήμα 5: γυρίζουμε το νήμα στην πίσω πλευρά και ράβουμε κατακόρυφα με απλές βελονιές (φωτο 5,6,7,8)
Step 5: Bring the yarn on the back side and sew the tail vertically (photos 5,6,7,8)
Προσέχουμε να μην φαίνονται οι βελονιές στο εσωτερικό του πλεκτού
Be careful not to show any of the stitches you do on the inside of the chick.


Τα πόδια:
Legs: 
Βήμα 1: κεντρική αλυσίδα (κ.α.)10 αλ. και ξεκινώντας από το 2ο πόντο από το βελονάκι κάνουμε 7β.γ. μέχρι τον 8ο πόντο, αφήνοντας 2 αλ.(φωτο 1,2)
Step 1: ch10 -cc- and starting from the 2nd ch from the hook, 7ss, leaving the 2 last ch (photos 1,2)
Βήμα 2: πλέκουμε 6αλ. και ξεκινώντας από το 2ο πόντο από το βελονάκι κάνουμε 5 β.γ. +1β.γ. στο 9ο αλ. της κ.α. (φωτο 2,3)
Step 2: ch6, 5ss starting from the 2nd ch from the hook and 1 ss in the 9th ch of the cc (photos 2,3)
Βήμα 3: Πλέκουμε 6αλ.+ 5 β.γ. ξεκινώντας από το 2ο πόντο από το βελονάκι + 1β.γ. στο 10ο. Περνάμε την τελευταία θηλιά πίσω από το πλεκτό, τραβάμε το νήμα και με βελόνα ενώνουμε τα 3 δάχτυλα στη βάση τους (φωτο 4,5)
Step 3: Ch6, 5ss starting from the 2nd ch from the hook, 1ss in the last ch of the cc. Bring the last loop on the back side, cut the yarn, pull the tail and join the "toes" at their base. (photos 4,5)
 Πλέκουμε και το δεύτερο πόδι (φωτο 6) και τα ράβουμε στη βάση (φωτο 7) Έτοιμο το φίνο κοτοπουλάκι μας! (φωτο 8)
Make a second leg (photo 6) and sew them at the bottom (photo 7). Our cute chick is ready! (photo 8)

 This pattern is copyrighted by ergahandmade, and is for personal use only. This pattern cannot be resold, and items made from this pattern cannot be sold.

                                                 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου